PROFILE PRODUCTS SERVICES REFERNCES NEW & EVENTS CAREER
 
HOME | DOWNLOADS | CONTACT US
TH | EN
 
OUR PRODUCTS
 
SELECT PRODUCTS

สายทนไฟ FRC, Max-FOH (Fire Performance Cable)
สายไฟในปัจจับัน ส่วนมากเป็นฉนวน PVC ผลคือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ จำทำให้เกิด ควัน ก๊าซ และความร้อนเป็นจำนวนมาก
เป้ฯสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน อาคารสมัยใหม่จึงเปลี่ยนมาใช้ สายทนไฟ (Fire Performance Cable, FRC Cable) ซึ่งจะใช้ในวงจรสำคัญ เนื่องจากยังสามารถจ่ายกระแสไฟได้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้

คุณสมบัติของสายทนไฟ
คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสายทนไฟ (Fire Perforrmanec Cable, FRC Cable) ที่ดีอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. Flame Propagation of Flame Retardant คือ สายทนไฟต้องสามารถการหน่วงเหยี่ยวลุกลามของสายไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟไหม้ สายทนไฟจะช่วยลดปัญหาการลุกลามของไฟไปตามสายไฟฟ้า ดังนั้นบริเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้าง
2. Acids and Corrosive Gas Emission คือ วัดค่าความเป็นกรดของก๊าซเมื่อถูกเผาไหม้สายทนไฟ
3. Smoke Emission คือ วัดค่าความเข้มข้นของแสงเมื่อเกิดการเผาไหม้สายทนไฟ
4. Fire Resistance คือ วัดค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะเกิดการลุกไหม้ของสายทนไฟ

สายทนไฟ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. สาย Low Smoke และ Halogen Free Cables มีคุณสมบัติ 3 ประการ
1.1 ด้านการลุกไหม้(Flame Retardant)
1.2. การปล่อยก๊าซกรด Acids and Corrosive Gas Emission
1.3 การปล่อยควัน Smoke Emission
2. สาย Fire Resistant Cable สายประเภทนี้จะมี Mica ห่อหุ้ม มีคุณสมบัติ 4 ประการ
2.1 ด้านการทนการลุกไหม้
2.2 การปล่อยก๊าซกรด
2.3 การปล่อยควัน
2.4 ด้านทานการติดไฟ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขณะเผาไหม้ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

สรุป สายทนไฟของ Draka ถูกออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในการใช้งานกับโครงสร้างของตึก โดยเฉพาะระบบ safety รวมถึง fire alarm, emergency light ระบบวงจรปิด หรือแม้กระทั่ง power supply ฉุกเฉิน