PROFILE PRODUCTS SERVICES REFERNCES NEW & EVENTS CAREER
 
HOME | DOWNLOADS | CONTACT US
TH | EN
 
OUR PRODUCTS
 
SELECT PRODUCTS
  SUNNY MAX  
       
โคมไฟ และไฟฉุกเฉิน Lighting and Emergency Lights
การให้แสงสว่างของไฟฉุกเฉิน สามารถเลือกสภาวะการทำงานทั้งชนิดไฟฉุกเฉินคงแสง และชนิดไฟฉุกเฉินไม่คงแสง โดยมีอุปกรณ์สำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉินในการทำงาน เช่นแบตเตอรรี่ หลอดไฟฟ้า ชุดควบคุม อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์แสดงสภาวะ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินได้ผ่านการออกแบบ และคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบทำให้ไฟฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูง และสวยงามพร้อมที่จะเป็นเครื่องประดับภายในอาคาร หรือสถานที่ติดตั้งใช้งาน จากคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไฟฉุกเฉินรุ่นต่างๆได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐาน CE Mark (Germany) ดังนั้นมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในขณะที่เกิดเหตฉุกเฉินขัดข้องต่างๆ เช่นกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดอัคคีภัย

การเลือกโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

โดยเลือกระยะเวลาการใช้งาน(Duration) จำนวนชั่วโมง จำนวนหลอดไฟฉุกเฉินที่ใช้ ชนิดของหลอดไฟฉุกเฉิน คือ หลอดไฟฉุกเฉินไดคออิก ฮาโลเจน(Dichroic Halogen)และหลอดไฟฉุกเฉินทังสเตนส์ ฮาโลเจน(Tungsten Halogen)

 

 

การดูแลรักษาเครื่อง(ไฟฉุกเฉิน)หลังการติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน

ฝ่ายช่างหรือผุ้ดูแลโคมไปฉุกเฉิน ต้องมีการตรวจสอบระบบการทำงานของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ทุกๆ เดือน โดยวิธีทดสอบ ดังนี้

1. ทดสอบที่ตัวโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยกดสวิตช์ TEST หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่ออยู่กับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินจะติดสว่าง ปล่อยสวิตช์หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่อกับเครื่องจะดับ
2. ถอดปลั๊กโคมไฟฉุกเฉินออก หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่ออยู่กับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินจะติดสว่าง ให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังการทดสอบให้เสียบปลั๊กไฟของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน เข้ากับเต้าเสียบเหมือนเดิมให้มีการอัดประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรรี่ ของบโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน

สาเหตุที่ต้องมีการทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ทุกๆเดือน มีดังนี

1. แบเตอรี่จะได้มีการคายและอัดประจุไฟฟ้า เพื่อป้องกันเกิดการเสื่อมสภาพของสารเคมีทีมีภายในแบตเตอรี่หรือเกิดการลัดวงจรของเซลล์แบตเตอรี่ ของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน มีผลทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการทำงาน และหมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น
2. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์โคมไฟฟ้าฉุกเฉินว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ ถ้าการทำงานไม่ปกติ ให้รีบแจ้งฝ่ายบริการของบริษัท