PROFILE PRODUCTS SERVICES REFERNCES NEW & EVENTS CAREER
 
HOME | DOWNLOADS | CONTACT US
TH | EN
 
OUR PRODUCTS
 
SELECT PRODUCTS
TAMCO PRODUCTS
TAMCO quality product
CBSS Compact Enclosure: CBSS IP55 download
ตู้สวิชบอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมีหลังคา ประตูสองชั้น
Compact Enclosure for installing an electrical equipment with double door panels and canopy

ราคามีการเปลี่ยนแปลง สอบถามราคาปัจจุบัน โปรดติดต่อ 02-3980159
CBSS Standard
CBSS standard enclosure has more special feature than CBS standard, as it has double door panels which provide more protected for the electrical equipment inside the enclosure. This type of enclosure is suitable for outdoor purposes. The front lip of the enclosure is folded to provide rigidity and forms a gutter to keep liquids from the gasket. It can be protected the electrical equipment inside the enclosure from dust and liquids. In addition, there is a bottom gland plate for cable
in or out. This type of enclosure made from a cold rolled steel sheet which provided in 20 standard sizes.

ตู้ CBSS TAMCO
เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ CBS แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่า คือ มีประตูสองชั้น ซึ่งสามารถช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้บริเวณกลางแจ้ง และภายในอาคารได้ ประตูด้านหน้ามีวงกบทีี่พับขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้ ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวขึ้นรูป มีให้เลือก 20 ขนาด